Pirkimo sąlygos

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Trolių namas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

                                                                          

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo  vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2 Prekių krepšelio suma turi būti ne mažesnė nei 5 EUR. Jei Prekių krepšelio suma, neįskaičius pristatymo mokesčių, yra mažesnė nei 5 EUR, užsakymas bus atšauktas ir pinigai bus grąžinti už užsakymą (jei mokėjimas buvo atliktas).

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

3.3.1. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

 

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkęs vieną iš pasiūlytų mokėjimo būdų.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po prekių pirkimo - pardavimo Sutarties sudarymo (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 1 (vieną) darbo dieną po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.4 Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą, už Prekes ir jų pristatymą Pirkėjas turi atsiskaityti su Pardavėju kai Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, prieš prekių perdavimą Pirkėjui. Svarbu turėti tikslią grynų pinigų sumą, reikalingą pilnam atsiskaitymui su Pardavėju.

4.5 Pirkėjui pateikus užsakymą ir pasirinkus mokėjimo būdą “Atsiskaitymas pristatymo metu“, užsakymai siunčiami pardavėjui susisiekus su pirkėju telefonu ir gavus pristatymo informacijos patvirtinimą. Nepavykus susisiekti su pirkėju per 1 darbo dieną, užsakymai yra atšaukiami.

                                                   

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.3. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

5.4 Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

5.5 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą ir kainas elektroninėje Parduotuvėje.

 

6. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS 

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

6.3. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

6.4 Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

                                                                   

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

7.4 Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė prekes, veiksmų.

7.5 Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

                                                     

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklių (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2) 2 skyriaus 1 skirsnio (TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS) ir 2 skirsnio (NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS Į TINKAMOS KOKYBĖS PREKES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS) straipsniais .

8.2 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu atsiuntus prekės grąžinimo formą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

8.3 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.3.2 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3 prekė turi būti nenaudota ir nebūti buvusi surinkta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

8.4 Pardavėjas gali nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

8.5 Kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise (nepatikus prekei) ir pretenziją pareiškus ne vėliau kaip per 14 dienų po užsakymo pristatymo, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos ir grąžinimo siuntimą jis turi organizuoti pats. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi siųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis arba pristatyti asmeniškai adresu Vytauto g. 100, LT-00133.  Grąžinimai į paštomatus ir į paštą nėra priimami.

8.6. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, pretenziją pareiškus ne vėliau kaip per 14 dienų po užsakymo pristatymo, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tokiu atveju prekybininkas organizuoja gražinimą: el. laišku išsiunčia suformuotą grąžinimo etiketę pirkėjui. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. 

8.6.1 Jei prekė, dėl kurios pateiktas grąžinimo prašymas, prieš išsiunčiant buvo patikrinta, ir pardavėjas nesutinka su pareikšta pretenzija, klientas grąžinimą turi organizuoti savo sąskaita.

8.6.2 Jei pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl prekės defekto, prekė siunčiama ekspertizei ir siuntimo išlaidas apmoka kaltoji šalis.

8.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis prekių keitimą/grąžinimą reglamentuojamu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999&p_tr2=2) bei Mažmeninės prekybos taisyklėmis (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2).

8.8 Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

8.9 Pinigai už grąžintas prekes grąžinami 14 dienų laikotarpyje.

8.10 Atliekant pinigų grąžinimą tarptautiniu bankiniu pavedimu,bankų komisinius mokesčius apmoka klientas.

8.11 Prekių grąžinimo taisyklės negalioja, jei prekė perkama vietoje arba užsakomas atsiėmimas parduotuvėje Vytauto g. 100, Palanga.  Prašant pirkėjui sąskaita gali buti sufornuota elektroninės paruodutves sistemoje. Tai nėra laikoma pirkimu intenetu.

 

9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA


9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurie visais atvejais yra ne trumpesni nei įstatymo nustatytas prekių garantinis terminas. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai (išskyrus, jei yra teisės aktuose numatytos Pardavėjo atsakomybę šalinančios aplinkybės).  Pardavėjas kiekvienu atveju Pirkėją nukreipia į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

Garantinis aptarnavimas nėra taikomas programinei įrangai, eksploatacinėms medžiagoms ir nesuteikiamas jei:
     • Įrenginys buvo naudojamas neteisingai, ne pagal tiesioginę paskirtį, bei buvo viršyti gamintojo leistini įrenginio apkrovimai (resursai, nominalai), darbo režimai buvo neleistinai spartinami;
     • Gedimai ar defektai atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, katastrofinių gamtos reiškinių ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
     • Gedimai atsirado Pirkėjui naudojant eksploatacines medžiagas ar Prekės dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos naudoti prekės gamintojo;
     • Įrenginys yra mechaniškai, termiškai, chemiškai ar kitaip pažeistas;
     • Gedimas atsirado dėl užteršimo, kai į įrenginio vidų pateko dulkių, pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių, vabzdžių ar pan.;
     • Pažeisti, sunaikinti ar pakeisti ant įrenginių esantys įrenginio modelio, serijos numerio, garantiniai ir kiti lipdukai ar ženklinimai;
     • Įrenginys buvo jungiamas į techniškai netvarkingus arba neįžemintus elektros, telefono ir kitus tinklus arba gedimas atsirado dėl per aukštos elektros įtampos ar jos šuolių, staigaus įtampos kritimo, dingimo (dėl Pirkėjo kaltės ar nesant jo kaltės);
     • Keli įrenginiai buvo sujungiami tarpusavyje nesilaikant įrenginių sujungimo taisyklių;
     • Gedimas atsirado dėl netinkamo įrangos aptarnavimo ar dėl kito gedimo (laiku nesikreipus į servisą ir naudojant sugedusį gaminį);

  • Natūraliai susidėvinčioms, sunaudojamoms (eksploatacinėms) medžiagoms, baterijoms ir akumuliatoriams, įkrovikliams bei kartu komplektuojamiems aksesuarams;

     • Savarankiškai (ne pardavėjo ar gamintojo techninio centro) atliktas bet koks įrenginio remontas, diagnostika ar modifikavimas, o taip pat yra bandymo atidaryti gaminį požymių ir pan.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija. Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma  prekių gamintojo nustatyta garantija.
Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems tinkamumo naudoti terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.

9.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisės aktai. 

 

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Trolių namas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

                                                                          

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo  vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2 Prekių krepšelio suma turi būti ne mažesnė nei 5 EUR. Jei Prekių krepšelio suma, neįskaičius pristatymo mokesčių, yra mažesnė nei 5 EUR, užsakymas bus atšauktas ir pinigai bus grąžinti už užsakymą (jei mokėjimas buvo atliktas).

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

3.3.1. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

 

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkęs vieną iš pasiūlytų mokėjimo būdų.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po prekių pirkimo - pardavimo Sutarties sudarymo (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 1 (vieną) darbo dieną po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.4 Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą, už Prekes ir jų pristatymą Pirkėjas turi atsiskaityti su Pardavėju kai Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, prieš prekių perdavimą Pirkėjui. Svarbu turėti tikslią grynų pinigų sumą, reikalingą pilnam atsiskaitymui su Pardavėju.

4.5 Pirkėjui pateikus užsakymą ir pasirinkus mokėjimo būdą “Atsiskaitymas pristatymo metu“, užsakymai siunčiami:

a) pardavėjui susisiekus su pirkėju telefonu ir gavus pristatymo informacijos patvirtinimą. Nepavykus susisiekti su pirkėju per 1 darbo dieną, užsakymai yra atšaukiami. b)

b) jei pristatymo išlaidos neviršija 50% užsakymo vertės

                                                   

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.3. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

5.4 Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

5.5 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą ir kainas elektroninėje Parduotuvėje.

 

6. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS 

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

6.3. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

6.4 Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

                                                                   

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

7.4 Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė prekes, veiksmų.

7.5 Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

                                                     

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklių (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2) 2 skyriaus 1 skirsnio (TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS) ir 2 skirsnio (NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS Į TINKAMOS KOKYBĖS PREKES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS) straipsniais .

8.2 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu atsiuntus prekės grąžinimo formą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

8.3 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.3.2 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3 prekė turi būti nenaudota ir nebūti buvusi surinkta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.4. Ant prekės yra visos pirkimo metu ant jos buvusios nepažeistos ir nenukirptos tiek vidinės, tiek išorinės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. Jeigu etiketės nuėmimas buvo būtinas apžiūrėti prekę, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių be etikečių, jei gali įrodyti, kad dėl to patiria papildomų išlaidų (naujos etiketės pagaminimo, patvirtinimo išlaidos) arba tokių etikečių nuėmimas negali būti atstatytas, prekė praranda originalumą.

8.3.5. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

8.4 Pardavėjas gali nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

8.5 Kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise (nepatikus prekei) ir pretenziją pareiškus ne vėliau kaip per 14 dienų po užsakymo pristatymo, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos ir grąžinimo siuntimą jis turi organizuoti pats. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi siųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis arba pristatyti asmeniškai adresu Vytauto g. 100, LT-00133.  Grąžinimai į paštomatus ir į paštą nėra priimami.

8.6. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, pretenziją pareiškus ne vėliau kaip per 14 dienų po užsakymo pristatymo, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tokiu atveju prekybininkas organizuoja gražinimą: el. laišku išsiunčia suformuotą grąžinimo etiketę pirkėjui. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. 

8.6.1 Jei prekė, dėl kurios pateiktas grąžinimo prašymas, prieš išsiunčiant buvo patikrinta, ir pardavėjas nesutinka su pareikšta pretenzija, klientas grąžinimą turi organizuoti savo sąskaita.

8.6.2 Jei pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl prekės defekto, prekė siunčiama ekspertizei ir siuntimo išlaidas apmoka kaltoji šalis.

8.6.3 Prekės defektu nėra laikomos natūralios prekės savybės - medžiagos ypatybės iš kurios ji buvo pagaminta. Kai kurios savybės, kaip medžiagos natūralus susidėvėjimas, spalvos ar tekstūros keitimasis laikui bėgant turėtų būti vertinamos kaip neišvengiamos ir prekės individualios išvaizdos dalis.

8.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis prekių keitimą/grąžinimą reglamentuojamu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999&p_tr2=2) bei Mažmeninės prekybos taisyklėmis (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2).

8.8 Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

8.9 Pinigai už grąžintas prekes grąžinami 14 dienų laikotarpyje.

8.10 Atliekant pinigų grąžinimą tarptautiniu bankiniu pavedimu,bankų komisinius mokesčius apmoka klientas.

8.11 Prekių grąžinimo taisyklės negalioja, jei prekė perkama vietoje arba užsakomas atsiėmimas parduotuvėje Vytauto g. 100, Palanga. Prašant pirkėjui sąskaita gali buti suformuota elektroninės parduotuvės sistemoje. Tai nėra laikoma pirkimu internetu.

8.12 Jei pirkėjas neatsiima savo siuntos iš DPD paštomato ir ji grąžinama pardavėjui, pardavėjas laiko prekę sandėlyje 7 dienas arba iki tol kol klientas pareiškia norą prekę siųsti pakartotinai (klientas tokiu atveju turi padengti pakartotino siuntimo išlaidas). Negavus jokio atsakymo per 7 dienas, prekė siunčiama kientui atgal, tačiau jis turi susimokėti už prekės siuntimo išlaidas.

8.13 Norint grąžinti nekokybišką prekę, arba prekę, kurį nėra įtraukta į negrąžinamų prekių sąrašą , kai pirkimas  būna įvykdytas pasirinkus pristatymo būdą „Atsiėmimas parduotuvėje”, pirkėjas turi grąžinti prekę į atsiėmimo vietą adresu Vytauto g. 100, LT-00133.  Prieš grąžindamas prekes, Pirkėjas turi pateikti prekės grąžinimo formą (atsiųsti elektroniniu paštu arba anešti atspausdintą).

 

9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA


9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurie visais atvejais yra ne trumpesni nei įstatymo nustatytas prekių garantinis terminas. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai (išskyrus, jei yra teisės aktuose numatytos Pardavėjo atsakomybę šalinančios aplinkybės).  Pardavėjas kiekvienu atveju Pirkėją nukreipia į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

Garantinis aptarnavimas nėra taikomas programinei įrangai, eksploatacinėms medžiagoms ir nesuteikiamas jei:
     • Įrenginys buvo naudojamas neteisingai, ne pagal tiesioginę paskirtį, bei buvo viršyti gamintojo leistini įrenginio apkrovimai (resursai, nominalai), darbo režimai buvo neleistinai spartinami;
     • Gedimai ar defektai atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, katastrofinių gamtos reiškinių ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
     • Gedimai atsirado Pirkėjui naudojant eksploatacines medžiagas ar Prekės dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos naudoti prekės gamintojo;
     • Įrenginys yra mechaniškai, termiškai, chemiškai ar kitaip pažeistas;
     • Gedimas atsirado dėl užteršimo, kai į įrenginio vidų pateko dulkių, pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių, vabzdžių ar pan.;
     • Pažeisti, sunaikinti ar pakeisti ant įrenginių esantys įrenginio modelio, serijos numerio, garantiniai ir kiti lipdukai ar ženklinimai;
     • Įrenginys buvo jungiamas į techniškai netvarkingus arba neįžemintus elektros, telefono ir kitus tinklus arba gedimas atsirado dėl per aukštos elektros įtampos ar jos šuolių, staigaus įtampos kritimo, dingimo (dėl Pirkėjo kaltės ar nesant jo kaltės);
     • Keli įrenginiai buvo sujungiami tarpusavyje nesilaikant įrenginių sujungimo taisyklių;
     • Gedimas atsirado dėl netinkamo įrangos aptarnavimo ar dėl kito gedimo (laiku nesikreipus į servisą ir naudojant sugedusį gaminį);

  • Natūraliai susidėvinčioms, sunaudojamoms (eksploatacinėms) medžiagoms, baterijoms ir akumuliatoriams, įkrovikliams bei kartu komplektuojamiems aksesuarams;

     • Savarankiškai (ne pardavėjo ar gamintojo techninio centro) atliktas bet koks įrenginio remontas, diagnostika ar modifikavimas, o taip pat yra bandymo atidaryti gaminį požymių ir pan.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija. Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma  prekių gamintojo nustatyta garantija.
Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems tinkamumo naudoti terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.

9.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisės aktai. 

 

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.